Annelies Cosaert

Over het atelier

Leer alvast het atelier beter kennen door het artikel op de blogsite van Atelier in Beeld te lezen: https://atelierinbeeld.be/nl/atelier-van-charlotte-forrier-beeld


NL | Nieuwsgierig naar glas-in-lood restauratie en creatie? Wil je graag eens proberen zelf wat glas te snijden? Kom gerust langs, we kijken alvast uit naar je komst.

FR | La restauration et la création de vitraux vous intéressent ? Voulez-vous essayer de couper du verre vous-même ? N'hésitez pas à passer, nous nous réjouissons de vous voir.

ENG | Curious about stained-glass restoration and creation? Would you like to try cutting some glass yourself? Feel free to drop by, we are looking forward to seeing you.

NL | Annelies heeft een achtergrond in zowel grafische vormgeving als glasrestauratie. Haar liefde voor ambacht, vormen, textuur en kleur staat centraal bij het ontwerpen van eigenzinnige hedendaagse glaskunst.

Vrije ontwerpen hebben een uitgesproken stijl. Voor opdrachten wordt er echter nauw samengewerkt met de klant of architect om een ontwerp te maken dat past binnen hun visie.

Na het behalen van haar MA conservatie-restauratie van glas en keramiek, bleef Annelies in de erfgoedsector werken, maar miste het om met haar handen bezig te zijn. Vandaag ondersteunt ze halftijds de Belgische musea op vlak van collectiezorg. De tijd die ze over heeft, staat ze achter de werkbank te snijden, slijpen, beschilderen, bakken, solderen en in lood te zetten.

FR | Annelies a une formation en design graphique et en restauration de verre. Son amour pour l'artisanat, les formes, la texture et la couleur est au cœur de la conception d'un art du verre contemporain original.

Les designs libre ont un style distinct. Pour les panneaux sur-mesure cependant, elle travaille en proche collaboration avec le client ou l'architecte pour créer un design qui correspond à sa vision.

Après avoir obtenu sa MA en conservation-restauration du verre et de la céramique, Annelies a continué à travailler dans le secteur du patrimoine, mais a manqué de pouvoir travailler de ses mains. Aujourd'hui, elle soutient à temps partiel les musées belges dans le domaine de l'entretien des collections. Le temps qu'il lui reste, elle se tient derrière l'établi pour couper, meuler, peindre, cuire, souder et plomber.

ENG | Annelies has a background in both graphic design and glass restoration. Her love for craft, shapes, texture and color is central to designing quirky contemporary glass art.

Free designs have a distinct style. When creating costum work however, Annelies works closely with the client or architect to create a design that fits their vision.

After obtaining her MA Conservation-Restoration of Glass and Ceramics, Annelies continued to work in the heritage sector, but missed being able to work with her hands. Today she supports the Belgian museums on a part-time basis in the field of collection care. The time she has left she stands behind the workbench cutting, grinding, painting, baking and soldering.

Ontdek de gebruikte technieken

Bezoek dit atelier

Het atelier is rolstoeltoegankelijk.
Zet dit atelier op jouw lijst
Op jouw lijst
Click on this icon to add this studio to your list